Termíny a podmínky

 
 
 

+421919413112 (PO-PIA 09:00 do 16:00)

 
 

Doprava zdarma na celém SR Doprava zdarma do ČR

 
 
 
Úvod > Termíny a podmínky
 

Všeobecné podmínky a podmínky internetového obchodu www.nudokki.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatelem / prodávajícím / zboží z eshopu www.nudokki.sk a www.nudokki.cz - OPTIKA KLAUDIA, sros sídlem Clemetisove Sady 1619/29, Galanta 924 01, IČ: 47552743,  zapsaná v OR: Okresní soud Bratislava I oddíl Sro, vložka číslo: 94966 / B.

Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedotčeny.

 

 

I. ÚVOD

Pro naplnění zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nakupuje zboží pro osobní spotřebu a ne pro účely jeho prodeje jiným osobám, za úelom podnikání anebo i výkonu zaměstnání či povolání. Na podmínky prodeje zboží v e-shopu spotřebiteli se vztahuje zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (dále jen "zákon č. 102/2014 Sb."). všechny uváděné ceny zboží jsou konečné včetně 20% DPH.

 

Provozovatelem (prodávajícím, dodavatelem) zboží v internetovém obchodě www.nudokki.sk a www.nudokki.cz  je OPTIKA KLAUDIA, sro, se sídlem Clemetisove Sady 1619/29, Galanta 924 01.

Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel uvede jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Jestliže nakupuje jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení.

 

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY (OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ)

K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce provozovatele v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato závislá od změny dodavatelských cen předmětného zboží). Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. Objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodán a pod.). Objednávku si může registrovaný objednatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

 

 

III. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.

V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka vrátí jako nedoručná bez zavinění provozovatele, např. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doučuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Za zboží a služby v eshopu je možné platit následujícími způsoby:

  • platba bankovním převodem na základě zálohové faktury předem, zboží bude odeslán až po připsání pe) nazna prostředků na účet prodávajícího.
  • platba kartou online prostřednictvím 24pay
  • platba na dobírku, tj při převzetí zboží kurýrem
  • platba v hotovosti nebo kartoun odběrných místech

Při výrobě dioptrických brýlí,  které byly vyhotoveny na základě individuálních požadavků spotřebitele, je nutná platba předem. 

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem č. 102/2014 zZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písemné prohlášení - formulář na vrácení zboží o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) Objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky).

adresa:

OPTIKA KLAUDIA, sro
Hlavná ulica 918/2
92401 Galanta
Slovenská republika
IČO: 47552743
DIČ: 2023964019
IČ DPH: SK2023964019

FORMULAR

Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Prevázdkovateľ se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebovaný nebo neúplný, provozovatel může vrátit objednateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození, zda opotřebení předmětného zboží a to ve výši min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).

Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

Možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů "bez důvodu" se nevztahuje na dioptrické brýle, které byly vyhotoveny na základě individuálních požadavků spotřebitele. Zboží bez dioptrických čoček je možné vrátit v rámci 14 dnů od jejich doručení.
 

 

VI. CENA ZBOŽÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "Akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doručen dříve objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu České národní banky (www.nbs.sk).

 

 

VII.  ZÁRUKA

Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

 

Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednavatelovy poskytnuty.

Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

 

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

Provozovatel OPTIKA KLAUDIA, sro, se sídlem Clemetisove Sady 1619/29, Galanta 924 01 prohlašuje, že má zpracován Bezpečnostní projekt informačních systémů podle zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 84/2014 Sb. a vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky č. 164/2013 Sb. o rozsahu a dokumentaci bezpečnostních opatření ve znění novely vyhlášky č. 117/2014 Sb. Tento projekt je aktualizován podle zákona 18/2018 Sb, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů - General Data Protection Regulation (GDPR) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady ( EU) č.2016 / 680. Pracovníci provozovatele  OPTIKA KLAUDIA, sro, se sídlem Clemetisove Sady 1619/29, Galanta 924 01 , kteří pracují s osobními údaji jsou písemně poučeni a oprávnění pro práci s osobními údaji dle zákona č. 18/2018 Sb. Zároveň jsou si vědomi důležitosti dodržování pravidel etiky při práci s osobními údaji.

Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné, použije je pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy a nebude je zveřejňovat, poskytovat třetí osobě apod. Výjimkou jsou situace, které súviasia s distribucí objednaného zboží as platebním stykem (sdělení jména a příjmení, adresy dodání, emailové adresy a telefonického kontaktu). Osobní údaje, které objednatel poskytne Prodávajícímu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávanévv souladu se zákonem 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů. Prodávající tímto získává od objednávajícího souhlas se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy, a to až do písemného odvolání souhlasu s tímto zpracováním. Objednávající bere na vědomí, že svoje údaje poskytnuté Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje společnosti Optika Klaudia, sro dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělen společnosti Optika Klaudia, sro pro marketingové účely je platný pro období 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Objednatelem.

Objednatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR) a zákona č . 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů, které jsem poskytl společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

 

Zaměstnanci provozovatele, kteří pracují s osobními údaji jsou písemně poučeni a pověření na práci s osobními údaji. Zároveň jsou si vědomi důležitosti dodržování pravidel etiky při práci s osobními údaji.

 

více: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

 

SOCIÁLNÍ plugin

 

Vážení zákazníci společnosti Optika Klaudia, sro,

        
         Naše společnost si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, včetně údajů osobních, při jejich zpracovávání. Společnost zpracovává veškeré osobní údaje výhradně v souladu s platnými právními předpisy, které upravují jejich ochranu.
         Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou našich webových stránek, jakož io některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v eShopu
         V případě nákupu zboží v eShopu bude naše společnost zpracovávat osobní údaje zákazníka rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, má-li být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.
         Zpracovávání výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost dělat za účelem realizace uzavření kupní smlouvy, dodávky zboží nebo služeb. V neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, spočívajících v ochraně před případnými soudními spory, vyplývajícími z uzavřených smluv na koupi zboží nebo služeb. 
         Zpracování osobních údajů budeme provádět sami. V případech, kdy bude objednané zboží na žádost zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu na doručení také příslušnému dopravci

Soubory cookies
         Tato stránka používá pro zkvalitnění služeb cookies. Prohlížením stránky vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny webů. Tyto soubory mohou v některých případech obsahovat osobní údaje. Přenos těchto údajů na jiné servery je řízen použitým prohlížečem. Použití těchto souborů si můžete v daném prohlížeči zakázat, což Vám však nedoporučujeme, protože můžete významně omezit funkčnost stránky.


Co jsou cookies?
         Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích
a preferencích (jako jsou jazyk, měna, krajina, identifikace nepřihlášeného uživatele pro uchování nákupního košíku a podobně), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět .

Jak používáme cookies?
        
Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

Jak kontrolovat cookies?
         Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce www. aboutcookies.org . Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookies?
         Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

Používání pluginů sociálních sítí

         Webové stránky společnosti mohou také obsahovat sociální pluginy třetích stran, pomocí kterých mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Pokud se tak děje, nebo bude dít, tak zajistíme uvedení těchto informací k prohlášení o ochraně osobních údajů na naší stránce.


Jedná se hlavně o:
plugin sítě Facebook , spravovaný společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube , spravovaný společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram , spravovaný společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

plugin služby Heureka.sk a Heureka.cz - Heuréka Shopping sro Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 - Karlín Česká Republika

plugin služby MailChimp - The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

plugin služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

plugin služby Google AdWords , provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současnosti poskytovatel nevyužívá.

 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány naší společností, a tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které se odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jim mohly být způsobeny.

 

X. ORGÁNY DOZORU

Inspektorát České obchodní inspekce pro Ústecký kraj

Prievozská 32, PO Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č .: 02/58272 172; 02/58272 104, fax č .: 02/58272 170, e-mail: ba@soi.sk

 

Nakupující - spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@nudokki.sk ), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona 391/2015 Sb

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH. 

 

IX. Závěrečná ustanovení

Objednatel po odeslání objednávky, nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat přes linku, která se nachází v emailech, které mu budou doručovány.

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č . 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

 

VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od  04.12.2013 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

Celý článek...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze